Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Íocaíochtaí / Payments

Lean an nasc thíos le híocaíochtaí a dhéanamh ar líne.

Déantar íocaíochtaí tríd Aladdin le do chárta.  Mura bhfuil Aladdin in úsáid agat, is féidir leat traschuir banc a dhéanamh chuig an cúntas scoile.  Sonraí thíos.

Payments are made by card through Aladdin.  If you are not currently registered for Aladdin, you can pay by bank transfer to the school account.  Details below

BIC:        IPBSIE2D

IBAN:    IE47IPBS99066986730621

Billí Scoile 23-24/ School Bills 2023-24

€25 an páiste​

Tá scéim nua curtha i bhfeidhm ag an Rialtas i mbliana a gheallann téacsleabhair agus leabhair oibre saor in aisce do ghach dalta bunscoile sa tír. Táimid ar bís i mbliana le rá go mbeimid in ann stáiseanóireacht a chur san áireamh do ghach dalta comh maith. Tá sé tábhachtach le rá áfach, nach féidir linn é seo a gheallúint amach anseo. Tá bille foirdheonaithe ar fáil le híoc ar Aladdin a théann i dtreo costais árachais, fearas ealaíne agus cóipeála. 

Le do thoil, déan cinnte go gcoimeádann do pháiste aon dialann, atlas srl atá acu agus go bhfágann siad ar scoil é ag deireadh na scoilbhliana seo. 

This year sees the introduction of the Government’s new Free School Books Scheme. This scheme allows for free textbooks and workbooks for all primary school children. We are lucky to be in a position next year to also cover stationery costs for all of our pupils. However, it should be noted that there is no guarantee of this in future years. A subsidised bill towards the cost of insurance, art supplies and photocopying is available to pay on Aladdin. 

Please ensure that your child retains any atlas, dictionaries srl for use next year and leaves them in school at the end of this term if possible. 

All of the above can be paid via Aladdin app or by using the Pay Now button above.

bottom of page